Proizvodni i operativni menadžment

Proizvodni i operativni menadžment

Nastanak menadžmenta proizvodnje ili operacija se veže za nastanak menadžmenta kao naučne discipline uopšte. Industrijska revolucija i prelaz sa manufakturne na masovnu proizvodnju dobara i usluga doveli su do prijeke potrebe da se ta proizvodnja ustroji na najefikasniji mogući način. Iako su današnje tehnike “digitalne i pametne proizvodnje“ uveliko promjenile paradigmu upravljanja organizacijama, određena pravila za efikasnost operacija su i danas od vitalnog značaja za poslovanje. Kombinacijom svih dosadašnjih ključnih škola proizvodnog menažmenta od Taylor-a i Forda, preko Toyota Production System-a do Industrije 4.0 pruža mogućnost pronalaska vlastitog puta upravljanja operacijama u današnjim turbulentnim vremenima.

Alan Lisica
Generalni direktor
Dr. Alan Lisica pored akademske karijere na Mašinskom fakultetu u Zenici uporedo je obnašao čitav niz rukovodećih pozicija u realnom sektoru u kompanijama: Economic Vitez, Prevent Travnik, TUV Croatia d.o.o. Slavonski Brod, AD Nautic, BH Service.

►Za učesnike su obezbijeđeni nastavni materijal, osvježenja i ručak. 

►Prijave su otvorene do dva dana pred edukaciju.

►Broj učesnika je ograničen. 

►Rezervacija učešća je po uplati na račun: 199-499-00314604-14 kod Sparkasse Bank dd BiH. 

►Targer E&C zadržava pravo kratkoročnog otkazivanja seminara u slučaju nedovoljnog broja učesnika.

Mada će biti mnogo riječi i o tome, glavna misao predmetnog seminara nije da učesnicima pokazuje kako da svakodnevno upravljaju ili rukovode operativnim poslovima, tj. uposlenicima, materijalima, proizvodima, produktivnošću, kvalitetom izlaznog proizvoda/usluge, itd. 

Ideja vodilja je da se stvaranjem teoretske podloge i prikazima savremenih primjera najboljih praksi kod učesnika stvori jasna predstava o svim onim kompleksnim uzajamnim odnosima koji utječu na uspješnost operacija, te da se na taj način pomogne izgradnja vještina i osjećaja za donošenje odgovarajućih odluka prilikom upravljanja. Pri tome će biti riječi i o nezaobilaznim principima “Vitke proizvodnje” (Lean Manufacturing).

Pored uvida u krupnu sliku upravljanja operacijama, trening će obilovati nastavom, primjerima i vježbama iz domena organizacijskih struktura, upravljanja procesima, kapacitetima, standardiziranom radu, prostornom rasporedu opreme, da bi zadnji dio treninga bio posevećen upravljanju operativnim pokazateljima s ciljem maksimizacije dodavanja vrijednosti i minimizacije troškova i gubitaka u poslovanju. 

  Izdvojene informacije
  • Ključne tačke seminara:

   ► Historija i uvod u (operativni) menadžment

   ► Strukure, procesi, kapaciteti, proizvodni modeli

   ► Moderne tehnike upravljanja operacijama

   ► Efikasnost i upravljanje pomoću ključnih pokazatelja - KPI

   ► Primjeri, studije slučaja i vježbe

  • Kome je seminar namijenjen?

   ► Rukovodioci proizvodnje i tehnički direktori

   ► Rukovodioci odjela, sektora, pogona i smjena u proizvodnim i operativnim kompanijama

   ► Rukovodioci i stručni saradnici u prizvodnji, logistici, SCM-u, planiranju, održavanju, kvalitetu

   ► Svi zainteresovani trenutni i budući saradnici u bilo kojoj organizaciji

  Cijena po učesniku: 395KM + PDV

  Akcija 3+1: Za 3 učesnika iz iste firme učešće četvrtog je besplatno.