Produktivno upravljanje proizvodnjom

Nastanak menadžmenta proizvodnje ili operacija se veže za nastanak menadžmenta kao naučne discipline uopšte. Industrijska revolucija i prelaz sa manufakturne na masovnu proizvodnju dobara i usluga doveli su do prijeke potrebe da se ta proizvodnja ustroji na najefikasniji mogući način. Iako su današnje tehnike “digitalne i pametne proizvodnje“ uveliko promjenile paradigmu upravljanja organizacijama, određena pravila za efikasnost operacija su i danas od vitalnog značaja za poslovanje. Kombinacijom svih dosadašnjih ključnih škola proizvodnog menažmenta od Taylor-a i Forda, preko Toyota Production System-a do Industrije 4.0 pruža mogućnost pronalaska vlastitog puta upravljanja operacijama u današnjim turbulentnim vremenima.

Hadis Bajrić
Profesor | Konsultant | Autor
Dr. Hadis Bajrić je ključna naučno-stručna komponenta Targerovog tima za upravljanje tokom snabdjevanja (SCM - Supply Chain Management) i metode optimizacija operativnih procesa. Po
Tarik Kadrispahić
Konsultant | Trener | Direktor
Tarik Kadrispahić, suosnivač je i direktor Targera E&C, gdje radi i kao vodeći konsultant i trener. Radeći dugo vremena za Prevent Group, tj. u strogo regulisanoj i standardiziranoj automobilskoj industriji, stekao je iskustva u radu sa naprednim svjetskim konceptima upravljanja proizvodnjom, kvalitetom, tokom materijala, IT i ERP rješenjima, te poslovnim...

► Za učesnike su obezbijeđeni nastavni materijal, osvježenja i ručak.

► Prijave su otvorene do dva radna dana pred edukaciju.

► Broj učesnika je ograničen.

► Rezervacija učešća je po uplati na račun: 199-499-00314604-14 kod Sparkasse Bank dd BiH.

► Targer E&C zadržava pravo kratkoročnog otkazivanja seminara u slučaju nedovoljnog broja učesnika.

 

 

Ključni cilj ovog trening ciklusa je kod polaznika kreirati ili produbiti vještine optimizacije procesa.

Ideja vodilja je da se stvaranjem teoretske podloge i prikazima savremenih primjera najboljih praksi kod učesnika stvori jasna predstava o svim onim kompleksnim uzajamnim odnosima koji utječu na uspješnost operacija, te da se na taj način pomogne izgradnja vještina i osjećaja za donošenje odgovarajućih odluka prilikom upravljanja. Pri tome će biti riječi i o nezaobilaznim principima “Vitke proizvodnje” (Lean Manufacturing).

Pored uvida u krupnu sliku upravljanja operacijama, trening će obilovati nastavom, primjerima i vježbama iz domena organizacijskih struktura, upravljanja procesima, kapacitetima, standardiziranom radu, prostornom rasporedu opreme, da bi zadnji dio treninga bio posevećen upravljanju operativnim pokazateljima s ciljem maksimizacije dodavanja vrijednosti i minimizacije troškova i gubitaka u poslovanju.

 

  Izdvojene informacije
  • Ključne tačke seminara:

   ► Historija i uvod u (operativni) menadžment

   ► Strukure, procesi, kapaciteti, proizvodni modeli

   ► Moderne tehnike upravljanja operacijama

   ► Efikasnost i upravljanje pomoću ključnih pokazatelja – KPI

   ► Osnovni koncepti LEAN filozofije

   ► Primjeri, studije slučaja i vježbe

    

  • Kome je seminar namijenjen?

   ► Rukovodioci proizvodnje i tehnički direktori

   ► Rukovodioci odjela, sektora, pogona i smjena u proizvodnim i operativnim kompanijama

   ► Rukovodioci i stručni saradnici u prizvodnji, logistici, SCM-u, planiranju, održavanju, kvalitetu

   ► Svi zainteresovani trenutni i budući saradnici u bilo kojoj organizaciji

   ► Svi menadžeri i stručni kadrovi u proizvodnim kompanijama

   ► Potencijalni saradnici spomenutih kategorija

  Cijena po učesniku: 395KM + PDV

  Akcija 2+1: Za 2 učesnika iz iste firme učešće trećeg je besplatno.