NABAVA – STRATEŠKA I OPERATIVNA

NABAVA – STRATEŠKA I OPERATIVNA

U donedavnoj praksi privrednih organizacija, nabava je skupa sa prodajom i najčešće cijelom logistikom svrstavana u komercijalni segment organizacije. Iako je izuzev kod trgovačkih organizacija koje kupuju i prodaju jedan te isti proizvod takav koncept uglavnom napušten, još uvjek se procesu nabave ne pridaje ni približan značaj kako se to radi sa procesom prodaje. To je dobrim dijelom opravdano, jer organizacije žive od prodaje svojih proizvoda kupcima. S druge strane, napredne organizacije, kao i one koje to žele biti, su shvatile da određeni dio organizacije mora biti fokusiran na dobavljača i repromaterijele, u istoj onoj mjeri u kojoj je dio organizacije fokusiran na npr. prodaju, proizvodnju, računovodstvo. Čak šta više, napredne države i regije su uvele studijske programe i smjerove na kojima se izučava nabava, samostalno ili u sklopu SCM-a.

Benjamin Duraković
Profesor | Konsultant
Dr. Benjamin Duraković je konsultant i trener angažovan po potrebi projekata i seminara za Targer E&C. Nakon završetka studija na Mašinskom Fakultetu u Sarajevu, iskustva i vještine je...

► Za učesnike su obezbijeđeni nastavni materijal, osvježenja i ručak. 

► Prijave su otvorene do dva radna dana pred edukaciju.

► Broj učesnika je ograničen. 

► Rezervacija učešća je po uplati na račun: 199-499-00314604-14 kod Sparkasse Bank dd BiH. 

► Targer SOI zadržava pravo kratkoročnog otkazivanja seminara u slučaju nedovoljnog broja učesnika.

Cilj edukacije je uputiti polaznike u osnovna i naprednija pravila i metode modernog procesa nabave jedne organizacije, i to u međunarodnom okruženju. To uključuje upravljanje npr. pronalaskom i odabirom dobavljača, pregovorima, kvalitetom i isporukama dobavljača, cijenama sirovina i usluga, stvaranjem ušteda, ulaznom logistikom i zalihama, korištenjem softverskih rješenja (ERP) za podršku procesa nabave, itd. Sve to uzimajući u obzir strategiju, politiku i ciljeve cijele organizacije, te dajući svoj puni doprinos u realizaciji istih sa aspekta procesa strateške i operativne nabave. Jer danas više nije cilj samo “nabaviti“. Nabavljati se treba tako da to proizvodi uštede i smanjenje troškova poslovanja.

  Izdvojene informacije
  • Ključne tačke seminara:

   ► Osnovne postavke i uloga procesa nabave

   ► Strateška nabava. Odabir dobavljača. Uštede

   ► Operativna nabava. Nabava u konceptu Lean

   ► Primjeri, studije slučaja i vježbe

  • Kome je seminar namijenjen?

   ► Rukovodioci i stručni saradnici u procesima nabave, logistike, finansija i SCM-a

   ► Svi zainteresovani trenutni i budući saradnici u bilo kojoj organizaciji

  Cijena po učesniku: 395KM + PDV

  Akcija 3+1: Za 3 učesnika iz iste firme učešće četvrtog je besplatno.